2022-2023 medewerkersoverzicht voor ouders.xlsx

Organisatie en team 

In 2022-2023 zetten de medewerkers zich in voor het goed leren van de kinderen van Nije-Kroost. Deze formatie wordt jaarlijks door het team zelf vastgesteld en in een WerkverdelingsPlan beschreven. Bij de verdeling van de medewerkers over de groepen houden we rekening met welke groep welke leerkracht nodig heeft en met de wensen en mogelijkheden van de leerkrachten zelf.
De directeur is eindverantwoordelijk maar besluiten over de (doelen van de) schoolontwikkeling worden in veel gevallen door het team genomen vanuit een democratisch proces en voorbereid in overleggen, werkgroepen en op studiedagen. Borging daarvan vindt door het team zelf plaats en wordt vastgelegd in het jaarlijkse "dynamische ontwikkelingsoverzicht". De kwaliteit van het onderwijs is gestoeld op het strategisch koersplan van het CBO.
De zorgstructuur is georganiseerd vanuit de cyclus handelings- en doelgericht met opbrengsten werken.
We communiceren de formatie voor de zomervakantie met de ouders en kinderen.
Voor nieuwe kinderen hanteren we de aanmeldprocedure.
De ouders van deze kinderen worden tijdig geïnformeerd over wennen, de groep en leerkracht van plaatsing.